FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

 • Decrease
 • Normal
 • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Wetgeving VZW's

INLEIDEND

Naar aanleifding van de de nieuwe wet van 2 mei 2002 inzake de verenigingen zonder wintsoogmerk nam FEN-Vlaanderen in het kader van haar slogan "fenvlaanderen in dienst van carnaval" het initiatief haar leden te informeren, te documenteren en te begeleiden in de doolhof van de vele verplichtingen.

Alles werd in het werk gesteld om het geheel zo beknopt en eenvoudig mogelijk voor te stellen met de bedoeling deze juridische materie op "leesbare" wijze toe te lichten.

Vele verenigingen maakten de voorbije jaren handig gebruik van deze documentatie terwijl anderen omwille van de meest uiteenlopende redenen er voor kozen om verder actief te blijven onder de vorm van een "feitelijke vereniging".  

In de loop van 2013 werden we echter allemaal via de media wakker geschud door het drama dat zich in Aalst voordeed en van zodra de torenhoge financiële gevolgen van dit drama duidelijk werden beseften plots velen dat zulks ook hun vereniging zou kunnen overkomen.

Vele verenigingen contacteerden ons om meer uitleg en ondertseuning te krijgen. Het is dan ook vanuit dat gegeven dat FEN-Vlaanderen het initiatief genomen heeft om met een nieuw project van start te gaan, het zogenaamde VZW-project "Carnaval en veezetwee", met de bedoeling de verenigingen zowel te begeleiden bij het opstarten van de vzw als nadien wanneer ze effectief het statuut van vzw verworven hebben.

FEN-Vlaanderenn had gehoopt dit project te lanceren tegen 1 juli 2014 doch door allerlei omstandigheden werd er vertraging opgelopen en mag verwacht worden dat alle leden aangesloten bij FEN-Vlaanderen tegen 15 augustus 2014 een bericht zullen ontvangen met een ruime uitleg. 

Aarzel tenslotte niet, beroep te doen op de diensten van F.E.N.-Vlaanderen, wanneer je bijkomende informatie zou wensen. Zij wordt jou met plezier aangeboden.

Klik op de blauw gekleurde onderwerpen om de betreffende documentatie te raadplegen. 

INHOUDSTAFEL

HOOFDSTUK I - Beknopte schets vooraf

 • Klassieke structuur van een vzw.
 • Verschil tussen effectieve leden en toegetreden leden
 • Wanneer kiest men voor een v.z.w.-statuut?
 • Vorm van de statuten.
 • Welke statutaire vermeldingen zijn verplicht?
 • Welke formaliteiten moeten er vervuld worden eens de statuten opgesteld zijn?
 • Tegen uiterlijk welke datums?
 • Consultatie van de gepubliceerde akten

HOOFDSTUK II - Een vereniging

 • Feitelijke vereniging
 • Vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
 • Verschil tussen een feitelijke vereniging en een v.z.w. – Figuratieve voorstelling 
 • Schematisch overzicht betreffende de verschillen tussen een feitelijke vereniging en een v.z.w. > downloaden

HOOFDSTUK III - Een nieuwe v.z.w. oprichten?

 • Waarom een v.z.w. oprichten?
 • Hoe verwerft men rechtspersoonlijkheid?
 • Hoe de statuten opstellen?
  • Vorm van de statuten
  • Aantal exemplaren
  • Welke statutaire bepalingen zijn verplicht?
  • Wat zijn de sancties als de statuten onvolledig zijn?
 • Welke formaliteiten moeten worden vervuld na de ondertekening van de statuten?
  • Neerlegging van de stauten op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
  • Ondernemingsnummer
  • Bekendmaking van de statuten en van de bestuurders
  • Register van de leden
 • Wanneer verwerft de v.z.w. rechtspersoonlijkheid?
  • Beginsel
  • Vereniging in wording.

HOOFDSTUK IV - Structuur en organisatie van een v.z.w.

 • Algemene vergadering
  • Wie maakt deel uit van de algemene vergadering?
  • Wat zijn de bevoegdheden van de algemene vergadering?
  • Wie kan stemmen tijdens de algemene vergadering?
  • Stem- en aanwezigheidsquorum
  • Vertegenwoordigingsrecht of volmachten van de leden
  • Hoe wordt de algemene vergadering bijeengeroepen?
  • Moeten notulen worden opgesteld?
 • Raad van Bestuur
  • Wie maakt deel uit van de raad van bestuur?
  • Wat houdt een bestuursmandaat in?
  • Duur van het mandaat
  • Hoe wordt de vertegenwoordiging van de vzw gewaarborgd?
  • Wat moet worden bekendgemaakt?
  • Hoe kan de raad van bestuur optreden?
  • Hoe kan de samenstelling van de raad van bestuur worden gewijzigd?
 • Overdracht van het dagelijks bestuur
  • Waarom het dagelijks bestuur aan iemand opdragen?
  • Wat moet worden verstaan onder dagelijks bestuur?
  • Welk statuut heeft de persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen?
  • Kunnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur beperkt worden?
  • Hoe kan het dagelijks bestuur optreden?
  • Wat moet worden bekendgemaakt?

HOOFDSTUK V - Boekhoudkundige verplichtingen

 • Algemene bepalingen
  • Vier soorten v.z.w.'s
  • Kleine v.z.w.'s
  • Volledige boekhouding "kleine v.z.w.", "grote v.z.w.", ...
  • Boekhouding
  • Boekjaar
  • Balanstotaal
  • Begroting
  • Gewone en/of uitzonderlijke ontvangsten
  • Fiscale aangifte <-> Neerlegging jaarrekeningen
  • Inzagerecht van de leden
  • Wie keurt de rekening goed en wanneer?
  • Moet de rekening worden bekendgemaakt?
  • Moeten rekeningcommissarissen worden aangewezen?
 • Boekhouding in de praktijk
  • Het opmaken van een vereenvoudigde boekhouding
  • Inschrijving in een ongesplits dagboek
 • Bijlage (Model A) - Genormaliseerd minimaal model van dagboek - Ontvangsten en uitgaven
  • Voorbeeld Model A > downloaden
  • Vormvereisten van het dagboek
  • Inschrijven in het dagboek
  • Verantwoordingstukken
  • Continuïteit van de inschrijvingen
  • Bewaartermijnen
  • Commentaar bij de verschillende rubrieken in het kasboek
 • Bijlage (Model B) – Genormaliseerd minimaal schema van de staat van ontvangsten en uitgaven
 • Bijlage (Model C) – Inventaris van activa, rechten, schulden en verintenissen
 • Bijlage (model C) - Het genormaliseerd minimaal schema van de staat van vermogen

HOOFDSTUK VI - Permanente en jaarlijkse verplichtingen

 • Vermelding van de rechtsvorm "vzw" en adres van de maatschappelijke zetel.
 • Jaarlijkse Algemene vergadering en Raad van bestuur.
 • Neerlegging van de rekeningen
 • Ledenregister
 • Belastingsaangifte
 • Patrimoniumtaks

HOOFDSTUK VII - Administratieve formulieren die gebruikt moeten worden

 • Bestaande v.z.w.’s
  • Wijziging Raad van bestuur, dagelijks bestuur,...
  • Statutenwijziging
  • Statutenwijziging (wijziging van de benaming en/of zetel)
  • Ontbinding
  • Neerlegging van de jaarrekening
  • Benoeming of beëindiging functie commissaris (enkel voor heel grote v.z.w.’s)
  • Neerlegging van de gecoördineerde statuten na wijziging
 • Nieuwe v.z.w.’s
 • Algemene opmerkingen
  • Betaling van de publicatiekosten
  • Handtekening op de formulieren
  • Handtekening op de documenten te plaatsen in het dossier
  • Ondernemingsnummer bestaande vzw's
  • Exemplaar neer te leggen in het dossier
  • Nr voor niet-verblijfhouders
  • Termijn om de formaliteiten te vervullen
 • Invullen van de aanvraagformulieren I en II
  • Waar kan je de blanco aanvraagformulieren bekomen?
  • Wat is het verschil tussen beide aanvraagformulieren?
 • Blanco aanvraagformulieren
 • Voorbeelden (wijze waarop de formulieren dienen ingevuld te worden)
  • Formulier I -  inschrijving en/of bekendmaking van de vzw
  • Formulier II - wijziging van de inschrijving

HOOFDSTUK VIII - Modelstatuten en -akten opgesteld conform de nieuwe wettelijke verplichtingen.

 • Modelstatuten (dit deel zal klaar zijn vanaf 15/08/2014)
 • Modelstatuten downloaden onder de vorm van een Worddocument.
 • Modelakten
  • De akte betreffende de raad van bestuur  
  • De akte betreffende de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen
  • De akte betreffende de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen
 • Modelakten downloaden onder de vorm van een Worddocument.

HOOFDSTUK IX - Consultatie van gepubliceerde akten

 • Ondernemingen.
 • Verenigingen.

HOOFDSTUK X - Wijziging van de statuten

 • Wie kan de statuten wijzigen?
 • Welke openbaarmakingsformaliteiten zijn er?

HOOFDSTUK XI - Aansprakelijkheid van een v.z.w.

 • Welk aansprakelijkheidsrisico loopt de vereniging?
 • Welk aansprakelijkheidsrisico lopen de leden?
 • Welk aansprakelijkheidsrisico lopen de bestuurders en de met het dagelijks bestuur belaste personen?

HOOFDSTUK XII - Vermogen van de v.z.w.

 • Wat mag een v.z.w. bezitten?
 • Wat moet worden gedaan indien een v.z.w. een gift ontvangt?
  • Machtigingsprocedure
  • Tot wie moet u zich wenden om uw gift fiscaal af te trekken?

HOOFDSTUK XIII - Ontbinding en vereffening van een v.z.w.

 • Hoe kan een v.z.w. vrijwillig worden ontbonden?
 • Wanneer en hoe vindt een gerechtelijke ontbinding plaats?
  • Welke oorzaken van gerechtelijke ontbinding zijn er?
  • Hoe verloopt de procedure?
 • Welke bestemming moet worden gegeven aan het patrimonium in geval van vereffening?
 • Welke openbaarmakingsformaliteiten zijn er?

HOOFDSTUK XIV - Wetteksten

 • De wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002
 • Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van ondernemingen, tot moderniering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen.
 • Koninklijk besluit van 2 april 2003 tot vaststelling van de termijnen van de inerkingtreding van de wet van 27 juni 1921 ...
 • Koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot bepaling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 16 januari 2003 ...

Bronnen

Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;

Koninklijk besluit van 2 april 2003 tot vaststelling van de termijnen voor de inwerkingtreding van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002;

Koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen;

Koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk.

Ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingkosten van akten en stukken van vennootschappen, ondernemingen en stichtingen.

Deze documenten zijn beschikbaar op de web – site van de FOD – Justitie ( www.just.fgov.be - rechtsbronnen – Geconsolideerde wetgeving ( vakje voor afkondiging met 27-06-1921 invullen ) of op verzoek bij het Belgisch Staatsblad ( Leuvenseweg 42 te 1000 Brussel ).

Brochure van de Minister van Justitie en de Federale Overheidsdienst Justitie

Het ABC van de vzw uitgegeven door het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s (VSDC)

Het tijdschrift VZW-REVIEUW uitgegeven door het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s (VSDC)

Budget en recht

De vzw stap voor stap door Steven Matheï