FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Brandverzekering

Brandverzekering

Regelmatig verneemt men via de media dat een loods met carnavalswagens geteisterd werd door een brand. Niet zelden is deze brand ontstaan tijdens werken uitgevoerd aan carnavalswagens.

Er wordt gelast, met slijpschijven en ontvlambare producten gewerkt, of m.a.w. ideale omstandigheden om een brand te verwekken.

Niettemin gaan we er steeds vanuit dat iedereen zorg draagt voor de nodige veiligheidsvoorzieningen, maar af toe loopt het hoe dan ook fout en ontstaat er een brand die nauwelijks nog eigenhandig te blussen valt.

Sommige branden worden zelfs helemaal niet opgemerkt tijdens de werkzaamheden maar wakkeren aan nadat de medewerkers de loods al verlaten hebben als gevolg van een genster die links of rechts terecht is gekomen en onopgemerkt begint te sluimeren.

Het is niet de bedoeling hier een reeks schadegevallen gedetailleerd uit de doeken te doen, maar iedereen die met het bouwen van carnavalswagens begaan is kent de mogelijke scenario’s.

Het is tevens verbazingwekkend vast te stellen hoe weinig verenigingen er precies op de hoogte zijn van de gevaren die zij lopen door niet te beschikken over de nodige brandverzekering. Want ook dit onderwerp is van aller grootste belang.

Op het terrein zelf kunnen de situaties erg verschillend zijn. Sommige verenigingen zijn immers eigenaar van een loods terwijl anderen een loods of een gedeelte van een loods huren of gratis in gebruik mogen nemen van een derde.

Afhankelijk van deze situaties is het aan te raden, zo niet noodzakelijk, om over een passende verzekering tegen brand te beschikken.

Aangezien FEN-Vlaanderen, als gevolg van de grote diversiteit van de risico’s, tot voor november 2023 geen passend verzekeringspakket inzake brandverzekering kon aanbieden, beperkten we onze uitleg tot enkele belangrijke raadgevingen, die we u ook nu niet willen onthouden. 

Voor een vereniging die eigenaar is van een gebouw, volstaat het een brandverzekering af te sluiten waarbij in de eerste plaats het gebouw verzekerd is en eventueel de inhoud. De schade die als gevolg van de brand veroorzaakt wordt aan eigendommen van derden (buren), is eveneens gedekt door deze verzekering.

Indien de loods gehuurd of gratis in gebruik genomen wordt, wordt er op zijn minst een schriftelijke overeenkomst opgemaakt tussen de beide partijen, waarin de nodige afspraken vastgelegd worden.

Qua brandverzekering zijn er in principe twee oplossingen mogelijk. Ofwel sluit de verenging zelf een brandverzekering af als huurder of gebruiker, ofwel wordt aan de brandverzekeraar van het gebouw gevraagd om een “afstand van verhaal” te voorzien in de polis.  Concreet betekent dit dat bij brand, veroorzaakt door de carnavalswagen, de brandverzekeraar afziet van een terugvordering van de schadevergoeding bij de vereniging.

Laatst vernoemde regeling geniet in alle gevallen de grote voorkeur, omdat zij niet alleen - in  de meeste gevallen - de goedkoopste oplossing is, maar ook een regeling is die bij een schadegeval de minste kans op betwistingen garandeert. De eigenaar van het gebouw, alsook de huurder of gebruiker, zijn immers in dat geval gedekt door dezelfde polis en dezelfde verzekeraar.

In dergelijk is het evenwel aangewezen om tussen de huurder en de verhuurder een schriftelijke verklaring op stellen waarin deze afspraak duidelijk vastgelegd wordt. Een voorbeeld van een dergelijke   "VERKLARING"  kan hier gedownload worden. 

Het is dus van cruciaal belang dat elkeen zich op dit vlak goed laat adviseren door een verzekeraar of een verzekeringsmakelaar.

Ondanks het feit dat we "afstand van verhaal" blijven promoten als interessante optie, hebben we vastgesteld dat eigenaars van gebouwen steeds vaker eisen dat de carnavalsvereniging alsnog een brandverzekering afsluit, maar verzekeraars staan echter niet in de rij om dit aan te bieden aan de verenigingen. Ook carnavalsverenigingen die zelf eigenaar zijn van een gebouw slagen er alsmaar moeilijker in om zich te laten verzekeren. 

Omdat we de carnavalsverenigingen niet in de kou willen laten staan, is het nu ook mogelijk om een brandverzekering af te sluiten voor de gebouwen (of een deel ervan) waar de carnavalswagen of andere materialen gestald staan. Daarnaast zal ook de inboedel kunnen verzekerd worden. 

Anders dan bij de andere verzekeringen die aangeboden worden, zal de premie door de verzekeraar per dossier vastgesteld worden. Pas na uw akkoord, zal de definitieve polis opgemaakt worden. 

Daarnaast is zal deze brandverzekering ook jaarlijks automatisch vernieuwd worden, behoudens een opzeg ervan, gezien elk risico natuurlijk moet uitgesloten worden ingeval men de verzekering spontaan vergeet te hernieuwen. 

Indien u de verzekering wenst aan te vragen, kan u hieronder de voorwaarden en het aanvraagformulier terugvinden. Het ingevulde aanvraagformulier dient aan ons secretariaat te worden overgemaakt met alle noodzakelijke stukken. 

Voor bijkomende informatie kan je uiteraard ook terecht bij FEN-Vlaanderen.

Algemene polisvoorwaarden - polisnr. 87.007.260

Download hier de "bijzondere voorwaarden" verzekering tegen brand en aanverwante gevaren

Download hier de "algemene voorwaarden" gecombineerde verzekering brand, bliksem en ontploffingen

Download hier het "aanvraagformulier" brandverzekering voor verenigingen aangesloten bij FEN Vlaanderen