FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Personenverzekering

Verzekerd risico

Deze verzekering is bedoeld om de medewerkers van een vereniging "persoonlijk" (ook in de hoedanigheid van vrijwilliger) te verzekeren. Onder "Medewerkers van een vereniging" worden al de personen begrepen waarvan je ons de naam doorgeeft.

De dekking is geldig gedurende de ganse verzekeringsperiode, zowel tijdens de carnavalsactiviteiten als op de weg naar en van de carnavalsactiviteiten (bals, vergaderingen, optochten, werken aan de carnavalswagen,...).

Waarborgen

Burgerlijke aansprakelijkheid

Ter aanvulling van de persoonlijke verzekering "Gezinsaansprakelijkheid" dekt dit gedeelte van de polis de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste zou kunnen gelegd worden van de leden van je vereniging wanneer zij ter gelegenheid van de deelname aan de carnavalsactiviteiten persoonlijk een ongeval zouden veroorzaken aan een derde.
Deze waarborg voorziet naast de burgerlijke verdediging eveneens in een dekking strafrechtelijke verdediging tot beloop van 12.500,00 EUR per schadegeval.

Lichamelijke ongevallen

Dit gedeelte van de polis dekt de lichamelijke ongevallen, waarvan de leden van je vereniging persoonlijk slachtoffer zouden worden naar aanleiding van een ongeval ter gelegenheid van de deelname aan een carnavalsactiviteit (feest, optocht, vergadering, reis, ...).

De volgende waarborgen zijn van toepassing :

Overlijden: € 25.000,00 per slachtoffer.

Bestendige invaliditeit: € 25.000,00 voor een invaliditeit die 100 % bereikt. Gedeeltelijke invaliditeiten worden proportioneel geregeld.

Medische kosten: na tegemoetkoming van de verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering, de terugbetaling gedurende 75 weken van de kosten voor arts, apotheker, enz... tot maximum het wettelijk tarief ziekte- en invaliditeitsverzekering.
De tandprotesekosten worden terugbetaald tot beloop van € 500 per ongeval zonder € 125 per beschadigde tand te overtreffen.
Schade aan brillen wordt terugbetaald tot beloop van de effectieve schade met een maximum van € 25 voor het montuur, terwijl de schade aan de glazen integraal wordt terugbetaald. De schade aan brillen wordt slechts vergoed wanneer zij gedragen werden op het ogenblik van het ongeval en het slachtoffer lichamelijk letsel had opgelopen.

Er wordt tevens voorzien in de terugbetaling van de geneeskundige verstrekkingen die door de arts werden voorgeschreven of verleend, maar die niet in de nomenclatuur van het R.I.Z.I.V. voorzien zijn. De tussenkomst van de polis blijft voor deze waarborg beperkt tot € 250 per slachtoffer en per ongeval.

Repatriëringskosten: in geval van overlijden of ernstig ongeval de terugbetaling van deze kosten tot beloop van € 500 per persoon.

Dagvergoeding bij tijdelijke werkongeschiktheid: € 10 per dag, vanaf de 31ste dag tot en met de 365ste dag, na het ongeval. Deze vergoeding wordt uitgekeerd indien er werkelijk inkomensverlies geleden wordt, en tot beloop van dit verlies na tussenkomst van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Rechtsbijstand: Dit gedeelte van de polis waarborgt, tot beloop van maximum € 12.500, de betaling van alle kosten en honoraria (advocaten, enz...) die zouden voortvloeien uit onderzoeken, expertisen, rechtspleging, procesvoering naar aanleiding van schade die de leden van je vereniging zouden ondervinden als gevolg van ongevallen veroorzaakt door derden. Voor ongevallen waarvan de schade kleiner is dan € 125 zal deze waarborg niet toepasselijk zijn.

Dekkingsperiode

Voormelde waarborgen zijn toepasselijk gedurende gans het verzekeringsjaar, zowel tijdens de carnavalsactiviteiten als op de weg naar en van de carnavalsactiviteiten (bals, vergaderingen, optochten, enz...).

Deze verzekering neemt in principe aanvang op 1 november van ieder jaar, of vanaf de datum waarop de naamlijst van de te verzekeren personen wordt overgemaakt aan de F.E.N.-administratie.

Tarief

De premie bedraagt € 9,00 per persoon en per jaar.

Deze verzekering loopt in principe van 1 november tot 31 oktober. Indien tijdens de loop van het jaar nieuwe medewerkers worden ingeschreven, zal voor deze personen een gedeeltelijke premie worden aangerekend op grond van volgende verhoudingen:

Aanvang van de verzekering gelegen tussen Premie
01/11 en 31/12 € 9,00 
01/01 en 28/02 € 7,00 
01/03 en 30/10 € 5,00 

Welwillende medewerkers die deelemen aan éénmalige activiteiten, kunnen verzekerd worden tegen een premie van € 2,00 per dag en per persoon.

Algemene polisvoorwaarden - polisnr. 45.080.949

Download de “Bijzondere en speciale voorwaarden" Ledenverzekering Pdf-formaat 

Download de "Algemene voorwaarden" Ledenverzekering in Pdf-formaat