FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

 • Decrease
 • Normal
 • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Activiteitenverzekering

Sinds 1 november 2010 is deze verzekering gratis voor alle verenigingen die volwaardig lid zijn van F.E.N.-Vlaanderen.

Aangezien het jaarlijks lidmaatschap bij F.E.N.-Vlaanderen loopt van 1 mei tot 30 april van het daaropvolgend kalenderjaar, vervalt deze verzekering eveneens op 30 april van ieder jaar.

Verenigingen hebben er bijgevolg alle belang bij hun lidgeld te storten voor 1 mei van ieder jaar, teneinde te voorkomen dat er een onderbreking ontstaat in de verzekeringsdekking.

Verzekerd risico

Een vereniging of haar leden en medewerkers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt aan derden ter gelegenheid van activiteiten:

 • die door de vereniging georganiseerd worden, zoals o.a. bals, zittingen, danstornooien, eetfestijnen, barbecues, stoeten, enz.
 • waaraan de vereniging deelneemt, bijvoorbeeld wanneer de groep aan een vreemde carnavalstoet deelneemt.

M.a.w. deze verzekering heeft de bedoeling de "algemene burgerlijke aansprakelijkheid" te dekken die ten laste zou kunnen gelegd worden van de vereniging voor ongevallen veroorzaakt aan derden, ter gelegenheid van de organisatie van activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden of de activiteiten waaraan zij in de hoedanigheid van vereniging deelneemt.

Om alle misverstanden te vermijden dient er op gewezen te worden dat uitzonderlijke, bijzondere, of massa-evenementen, zoals pop- en rockconcerten, beurzen,... speciale aandacht vragen op verzekeringsvlak en het bijgevolg in dergelijke gevallen best is F.E.N.-Vlaanderen dienaangaande vooraf te contacteren.

Deze verzekeringspolis is aldus van toepassing op de burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verenigingen voor de schade door vrijwilligers veroorzaakt tijdens de door de verenigingen georganiseerde vrijwilligersactiviteiten in de zin van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers.

Deze verzekering kan bijgevolg het best omschreven worden als de "familiale polis" van de vereniging. De dekking loopt telkens van 1 mei tot 30 april van het daaropvolgend jaar.

Belangrijke opmerkingen

 • De verzekeringspolis is van toepassing na uitputting of bij gebrek aan andere verzekeringspolissen welke door de aangesloten verenigingen werden afgesloten of ten gunste van hun.
 • Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de waarborg van de verzekeringspolis uitsluitend verleend wordt aan de verenigingen, lid van F.E.N.-Vlaanderen, met uitsluiting van maatschappijen, groepen, particulieren welke deelnemen aan de verzekerde activiteiten.
 • Alle schade veroorzaakt aan venster- en spiegelruiten, brillen, evenals reclamelichten is van de verzekering uitgesloten.
 • Verenigingen die zich hoofdzakelijk bezig houden met het bouwen, verbouwen, verhuren of verkopen van carnavalswagens zijn niet gedekt door deze verzekeringsformule. Of met andere woorden, verenigingen die meer dan twee wagens per jaar bouwen of verbouwen om deze vervolgens te verkopen of meer dan tweemaal te verhuren, vallen buiten de dekking van deze activiteitenverzekering en kunnen bij de federatie daaromtrent een speciaal verzekeringscontract “BA-wagenbouwers” afsluiten.

Schade veroorzaakt door brand

Is in geen enkel geval gedekt door deze verzekering, de schade veroorzaakt door brand:

 • aan gebouwen waarvan de vereniging eigenaar, vruchtgebruiker, huurder of gebruiker is, uit welke hoofde ook en aan de inhoud van deze gebouwen;
 • aan de gebouwen welke grenzen aan de hiervoor genoemde gebouwen en aan hun inhoud.

Deze risico's moeten gedekt worden door een specifieke brandverzekering. Zie bijkomende uitleg daaromtrent onder de rubriek "Brandverzekering"

Contractuele aansprakelijkheid

Beslist geen alledaagse term die vlot in de oren klinkt en toch heeft iedereen er vrij vaak mee te maken. Bovendien worden er bij de F.E.N.-administratie frequent soortgelijke schadegevallen gesignaleerd.
Men huurt, leent of gebruikt, “iets” dat eigendom is van een ander. Zeg maar een derde persoon (fysieke persoon, een handelszaak, een organisatie, ...).

Enkele voorbeelden.

 • De vereniging huurt een muziekinstallatie van een firma.
 • Om een feest te organiseren huurt de vereniging een zaal.
 • De vereniging krijgt tafels, stoelen, tenten, … in bruikleen van een derde (bijvoorbeeld sponsor) .
 • De vereniging mag gebruik maken van een projectietoestel dat eigendom is van een derde (gemeente, uitleendienst, handelszaak, persoon, ...) 

Kortom, allemaal zaken die voor de hand liggen, zonder dat men er bij stilstaat  of zich de vraag stelt hoe het in feite zit met de schade die veroorzaakt wordt aan het voorwerp (zaal, tafels, stoelen, muziekinstallatie, ...) dat geleend, gehuurd of gebruikt wordt.

Nochtans weet iedereen dat het voorwerp dat gehuurd, geleend, verkregen, … werd, aan de eigenaar terug bezorgd dient te worden in de staat waarin het zich oorspronkelijk bevond. Dit is een vorm van afspraak, of m.a.w. een overeenkomst of “contract”. (Een schriftelijk contract is niet noodzakelijk. Een mondelinge afspraak wordt eveneens aanzien als een contract).

Er kan in deze situatie niet meer gesproken worden van “burgerlijke aansprakelijkheid”, maar wel van “contractuele aansprakelijkheid”, terwijl de verzekeringspolis van F.E.N.-Vlaanderen specifiek de burgerlijke aansprakelijkheid dekt voor schade veroorzaakt aan derden.

Of met andere woorden, voormelde schadegevallen zijn dus niet gedekt door de polis burgerlijke aansprakelijkheid zodat de huurder, gebruiker, ontlener, … zelf zal moeten opdraaien voor de veroorzaakte schade.

Kan voor deze risico’s een verzekering afgesloten worden? Ja en neen, omdat op de verzekeringsmarkt nauwelijks nog verzekeraars te vinden zijn die deze risico’s wensen te dekken, tenzij tegen vrij hoge premievoorwaarden, een substantiële vrijstelling en tal van uitsluitingen. Niettemin blijft de mogelijkheid open en kan er altijd bij wijze van informatie contact opgenomen worden met een verzekeringsmaatschappij of -makelaar.  

Gewaarborgde kapitalen

Burgerlijke aansprakelijkheid

 • 5.000.000,00 EUR per schadegeval inzake lichamelijke schade en de hieruit volgende immateriële schade begrensd tot 2.000.000,00 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar voor deze veroorzaakt door een vergissing of een gebrek in het ontwerpen, bereiden, de uitvoering of voorstelling van producten, koopwaren of geleverde voorwerpen;
 • 650.000,00 EUR per schadegeval inzake materiële schade en de hieruit volgende immateriële schade.

Rechtsbijstand

 • burgerlijke en strafrechtelijke verdediging; deze laatste wordt beperkt tot 25.000,00 EUR per schadegeval;
 • invorderingskosten voor geleden schade veroorzaakt door derden: 12.500,00 EUR per schadegeval.

Algemene polisvoorwaarden - polisnr. 45.239.083

Download de "Bijzondere en speciale voorwaarden" Activiteitenverzekering in Pdf-formaat

Download de "Algemene voorwaarden" Activiteitenverzekering in Pdf-formaat