FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Eretekens

Jaarorden

Onderscheidingen zijn een wijd verspreid fenomeen, zeker in de carnavalswereld, waar jaarlijks duizenden medailles of jaarorden uitgereikt worden om de meest diverse redenen.

Bij FEN bestaat sinds 1979 de traditie om jaarlijks een jaarorde uit te geven. Deze worden door de bestuursleden van de federatie uitgereikt aan personen die hun vereniging vertegenwoordigen of die hiervoor in aanmerking komen.

Deze jaarorden, die vaak echte pareltjes van tekenkunst zijn, worden ontworpen door personen uit het verenigingsleven, meer bepaald uit de carnavalswereld.

Het ligt voor de hand dat deze jaarorden een groot succes kennen, niet in het minst omdat er tussen de vele vertegenwoordigers van de verenigingen in de loop der jaren echte verzamelaars zijn ontstaan.

Hierna vind je een overzicht van al de jaarorden die sinds 1979 werden uitgegeven door F.E.N.-Vlaanderen.

1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012    2013   
2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023
2024        
       

 

Jaarspeldjes

Naar analogie met de jaarorden heeft F.E.N. in 1979 eveneens het initiatief genomen om jaarlijks een speldje (of pin) uit te geven.

Net zoals bij jaarorden geniet dit jaarspeldje eveneens een erg grote populariteit onder de carnavalisten. Vandaar dat er jaarlijks liefst 11.000 stuks van worden gemaakt.

Het behoort tot de traditie om dit jaarspeldje voor het eerst uit te reiken op het jaarlijkse Feest der Goedgemutsten, waar alle bezoekers bij het binnenkomen meteen een gratis speldje ontvangen uit de handen van de bestuursleden. De resterende pins worden vervolgens tijdens de loop van het carnavalseizoen verdeeld tussen de vele carnavalisten.

Het valt vrij vaak voor dat het speldje een verkleinde kopie is van de jaarorde, waardoor dit kleinood, evenals de medailles, snel zijn weg vindt naar de verzamelaars.

Hierna vind je een overzicht van al de jaarspeldjes die sedert 1981 werden uitgegeven door F.E.N.-Vlaanderen 

1979 1980 1981 1982 1983
Geen Geen
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012  2013 
2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023
2024        
       

Zilveren Nar van Europa

Kort na de oprichting van F.E.N. werd beslist een ereteken uit te geven dat uitgereikt kon worden aan personen die zich op de een of andere wijze binnen het carnavalsgebeuren verdienstelijk hadden gemaakt.

Op die wijze kwam de Zilveren Nar van Europa tot stand. Het is een unieke carnavalsonderscheiding op Europees niveau. Per vereniging kunnen er jaarlijks maximum twee leden vereremerkt worden.

In Vlaanderen worden jaarlijks gemiddeld 250 Zilveren Narren uitgereikt samen met een gepersonaliseerde oorkonde.

De uitreiking vindt steeds en alleen plaats op het jaarlijkse ledenfeest van de federatie, het zogenaamde Feest der Goedgemutsten dat telkens doorgaat op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar.

Euronar

Terwijl de Zilveren Nar van Europa uitgereikt wordt in alle landen waar F.E.N. actief is, wordt de Euronar enkel uitgereikt door F.E.N.-Vlaanderen.

Deze carnavalsonderscheiding is bedoeld voor carnavalisten met een grote verdienste in de carnavalswereld en die meer dan 11 jaar drager zijn van een Zilveren Nar.

Ook met dit ordeteken kunnen per vereniging maximaal twee personen per jaar vereremerkt worden. De uitreiking gebeurt eveneens en uitsluitend op het Feest der Goedgemutsten.

De eerste Euronarren werden uitgereikt in 1998.

Edelnar

In 2013 werd vastgesteld dat er in Vlaanderen behoorlijk wat carnavalisten waren die meer dan 11 jaar drager waren van een Euronar. Bijgevolg werd beslist om al deze carnavalisten, die dan toch een uitzonderlijke grote staat van dienst hadden in de carnavalswereld, te veremerken met een nog hogere onderscheiding, met name de Edelnar.

Net zoals bij de Zilveren Nar en de Euronar kunnen jaarlijks per vereniging maximaal twee personen veremerkt worden met dit speciale ereteken.De uitreiking gebeurt eveneens uitsluitend op het Feest der Goedgemutsen. 

De eerste Edelnarren werden uitgereilt op 3 januari 2015 ter gelegenheid van het Feest der Goedgemutsten te Aalst. 

Gouden Nar van Europa

Naast de Zilveren Nar van Europa werd enkele jaren na de oprichting van F.E.N. eveneens de zogenaamde Gouden Nar ingevoerd.

Bij de aanvang was het de bedoeling deze Gouden Nar enkel uit te reiken aan personen, die na een jaar stage in het F.E.N.-bestuur, bewezen hadden als volwaardig bestuurslid te kunnen functioneren.

Spijtig genoeg is deze traditie tijdens de jaren negentig bij F.E.N.-Duitsland stilaan gaan verwateren en werd deze Gouden Nar ook aan andere personen dan bestuursleden uitgereikt.

Vandaar dat de Gouden Nar op dit moment in Vlaanderen en Nederland niet meer als een vereremerking voor bestuursleden wordt aanzien, en slechts onder bepaalde voorwaarden uitgereikt wordt aan personen met een bijzondere staat van dienst in de carnavalswereld.

Briljante Nar van Europa.

Deze onderscheiding, die slechts sporadisch en in speciale gevallen uitgereikt wordt aan personen met een uitermate grote verdienste bij F.E.N., heeft in de loop der jaren helaas behoorlijk wat aan waarde moeten inboeten, omdat de voorwaarden niet altijd gerespecteerd werden.

Niettemin bestaat deze onderscheiding nog steeds, als een ordeteken van F.E.N., en dient zij nog altijd aanzien te worden als de hoogste onderscheiding binnen F.E.N..

 

Ordeteken F.E.N.-bestuursleden

Zoals aangehaald in de toelichting omtrent de Gouden Nar, werd in het jaar 2000, na de devaluatie van de Gouden Nar als speciaal ordeteken voor bestuursleden, besloten om de bestuursleden met een andere onderscheiding te vereremerken.

Dit speciale ordeteken wordt na een jaar van stage binnen het bestuursorgaan van F.E.N., enkel uitgereikt aan de F.E.N.-bestuursleden. Ook in Wallonië, Nederland en Duitsland wordt dit ordeteken gedragen door de bestuursleden van de respectievelijke landen. 

Ordemedaille F.E.N.-Vlaanderen

Een ordemedaille, hetzij van een vereniging hetzij van een verbond, federatie, ... heeft steeds de bedoeling de preciese identiteit van dit orgaan op de een of andere wijze in beeld te brengen.

Wat de Federatie Europese Narren betreft wordt er in de eerste plaats een afbeeling van het eigen logo op geplaatst.

Daarnaast wordt er aan de hand van de wapenschilden van de provincies verwezen naar de provincies waar de  federatie haar werking heeft.  

Deze ordemedaille, waarvan in de loop der jaren drie modellen hebben bestaan, deed haar intrede bij F.E.N.-België in het jaar 1979 (afbeelding boven).

Vandaar dat op de eerste uitvoering ook de wapenschilden van de negen Belgische provincies terug te vinden zijn.Vlaams- en Waals Brabant waren toen immers nog één provincie.

In het jaar 1993, ter gelegenheid van het 2 x 11-jarig bestaan, werd vervolgens besloten om een nieuwe medaille te laten ontwerpen, waarop naast de wapenschilden van de vijf Vlaamse provincies eveneens het wapenschild van Vlaanderen evenals een tekening van de Europese vlag terug te vinden zijn (afbeelding rechts).

Deze medaille bestaat in feite uit twee delen, namelijk de feitelijke medaille evenals een gebogen plaatje waarin de functie van de persoon die de medaille draagt, in gegraveerd staat.

Begin 2004 was de voorraad van deze medailles zo goed als uitgeput en waren de wapenschilden van sommige provincies niet meer in overeenstemming met de officiële versies.

Bijgevolg werd besloten een nieuwe medaille te laten ontwerpen.

Het nieuwe model behield zijn oorspronkelijke vorm maar kreeg een flinke opfrisbeurt met kleuren.

Sinds de start van het nieuwe carnavalseizoen 2004-2005 werd deze vernieuwde medaille bijgevolg gedragen door de bestuursleden van F.E.N.-Vlaanderen (afbeelding links).

 

  

Speciale eretekens

Jubileumspeldjes (lidmaatschap bij F.E.N.-Vlaanderen)

Het ligt voor de hand dat wanneer een organisatie een jubileum te vieren heeft, er automatisch ook aangesloten leden (verenigingen of individuele leden) zijn die een gelijk aantal jaren lidmaatschap kunnen aantonen.

Vandaar dat meteen na het 1 x 11-jarig bestaan van F.E.N. er een speciaal ereteken werd uitgegeven voor al de verenigingen die vanaf dan een 11-jarig lidmaatschap hadden verworven bij F.E.N..

Er werd gestart met een speciale medaille (afbeelding hiernaast), doch gezien deze medaille bij het dragen niet altijd even praktisch was, werd na enige tijd besloten om ze te vervangen door een speldje (pin).

De drie huidige modellen staan hierna afgebeeld.

1 x 11 jaar lidmaatschap 2 x 11 jaar lidmaatschap 3 x 11 jaar lidmaatschap
4 x 11 jaar lidmaatschap    
   

 

Speldjes die uitgegeven werden bij speciale gelegenheden.

Hoedspeld 1976

Deze hoedspeld kwam in omloop naar aanleiding van het samenwekingsakkoord met Wallonië, hetgeen duidelijk te merken is aan het tweetalige opschrift België-Belgique.

 

Jubileumspeldje 2 x 11 FEN

Tijdens het seizoen 1992/1993 vierde FEN haar 2 x 11-jarig bestaan.  
Er werd een jubileumspeldje uitgegeven waarin het logo verwerkt werd dat ontworpen werd ter gelegenheid van deze viering.

Jubileumspeldje 3 x 11 FEN

Tijdens het seizoen 2003/2004 vierde FEN haar 3 x 11-jarig bestaan.
Traditiegetrouw werd dus ook bij die gelegenheid een speciale pin uitgegeven.

Jubileumspeldje 33ste editie 
Feest der Goedgemutsten

De 33ste editie van het Feest der Goedgemutsten, die volledig in het teken stond van dit jubileum, werd georganiseerd te Roeselare. Alle bezoekers kregen een speciaal voor die gelegenheid ontworpen speldje.

Hoedspeld 2011

In 2011 werd beslist om een speciale hoedspeld uit te geven die niet alleen als sieraad bedoeld was, maar tevens gebruikt kon worden om de pluimen op een prinsenhoed beter vast te hechten.   

Jubileumspeldje
2 x 11 Artiestenavond

De 22ste editie van de Artiesenavond werd in 2012 georganiseerd te Smeermaas (Lanaken). Alle bezoekers kregen een speciaal voor die gelegenheid ontworpen speldje.

Jubileumspeldje 4 x 11 FEN

Tijdens het seizoen 2014/2015 vierde FEN haar 4x11-jarig bestaan.

Traditiegetrouw werd dus ook bij die gelegenheid een speciale pin uitgegeven.

Jubileumspeldje 44ste editie 
Feest der Goedgemutsten

De 44ste editie van het Feest der Goedgemutsten, die volledig in het teken stond van dit jubileum, werd in 2016 georganiseerd te Lommel. Alle bezoekers kregen een speciaal voor die gelegenheid ontworpen speldje.

Jubileumspeldje 2 x 11 BOL

Tijdens het seizoen 2016/2017 vierde Buutte Onderwijs Limburg (BOL) haar 2x11-jarig bestaan.

Traditiegetrouw werd dus ook bij die gelegenheid een speciale pin uitgegeven.

 

 

Hoedspeld 2021

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de federatie in 2021 werd beslist om een nieuwe speciale hoedspeld uit te geven die niet alleen als sieraad bedoeld was, maar tevens gebruikt kon worden om de pluimen op een prinsensteek beter vast te hechten.  

Jubileumspeldje 50 jaar

Voor het seizoen 2021 werd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van FEN Vlaanderen een speciaal jubileumspeldje ontworpen. 

Borstmedaille 2023

Voor het seizoen 2023 werd er na twee jaren van quasi inactiviteit omwille van covid-19 een nieuw attribuut ontworpen in de vorm van een kleine borstmedaille.